Polityka prywatności aplikacji ConfIT! MacIQ

PLUM ELEKTRONIKA
jesteśmy częścią
wielkich projektów

I. Informacje ogólne

1. Aplikacja ConfIT! MacIQ (zwana dalej: „Aplikacją”) została stworzona i jest dystrybuowana przez PLUM Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, Ignatki,
16- 001 Kleosin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153696, NIP: 966-14-27-390, REGON: 050878784, kapitał zakładowy: 2 355 800,00 PLN, zwaną dalej „PLUM”.
2. Z PLUM można skontaktować się za pomocą e-maila: plum@plum.pl, za pomocą telefonu: 85 749-70-00, drogą pocztową: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin.
3. Aplikacja przeznaczona jest do konfiguracji modułu telemetrycznego IoT, MacIQ WM, firmy Plum. (zwanego dalej: „Modułem”) poprzez połączenie z urządzeniem Użytkownika za pomocą Aplikacji.
4. Niniejsza Polityka prywatności Aplikacji (zwana dalej „Polityką”) ma na celu przedstawienie informacji na temat wykorzystywania przez Aplikację danych i informacji dotyczących osoby korzystającej z Aplikacji (zwanej dalej: „Użytkownikiem”) lub dotyczących urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja (zwanego dalej „Urządzeniem Użytkownika”), a także uprawnień do korzystania przez Aplikację z niezbędnych komponentów Urządzenia Użytkownika.
5. Zasady dotyczące korzystania z Aplikacji w pozostałym zakresie zostały uregulowane w odrębnym dokumencie zatytułowanym Regulamin Aplikacji.

II. Zasady wykorzystywania danych i informacji

1. Aplikacja nie zbiera, ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych Użytkownika, tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aplikacja nie rozpoznaje tożsamości Użytkownika.
2. Aplikacja korzysta jedynie z danych i informacji o Użytkowniku lub o Urządzeniu Użytkownika, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do działania Aplikacji i korzystania przez Użytkownika z jej funkcjonalności. PLUM może korzystać z danych i informacji Użytkowniku lub o Urządzeniu Użytkownika zebranych za pomocą Aplikacji w celach związanych z poprawą funkcjonowania Aplikacji i usuwania ewentualnych błędów. Dane wykorzystywane w tym celu obejmują:

1) dane identyfikujące Urządzenie Użytkownika,
2) dane dotyczące błędu Aplikacji,
3) dane dotyczące stanu Urządzenia Użytkownika, w tym w momencie wystąpienia błędu, wersji systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika,
4) inne niezbędne statystyki,
5) wsparcie instalacji na obiekcie docelowym ,
6) konfigurację podstawowych parametrów modułu.

3. Aplikacja udostępnia innym podmiotom dane i informacje o Urządzeniu Użytkownika lub Użytkowniku jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do funkcjonowania Aplikacji, tj. m.in.:
1) Firebase Analytics – – więcej informacji na temat tego podmiotu znajduje się pod linkiem https://firebase.google.com/policies/analytics,
2) Google Play Services – więcej informacji na temat tego podmiotu znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy.

4. PLUM dochowuje wszelkiej należytej staranności, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane i informacje dotyczące Użytkownika i Urządzenia Użytkownika.
5. Zaleca się, aby, również Użytkownik dochował wszelkiej należytej staranności, aby dane i informacje zbierane za pomocą Aplikacji pozostały poufne.

III. Zasady wykorzystywania uprawnień do komponentów urządzenia Użytkownika

1. Do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, konieczne jest użycie przez Aplikację komponentów Urządzenia Użytkownika.
2. Przed użyciem tych komponentów Aplikacja poprosi o przyznanie uprawnień do komponentów Urządzenia Użytkownika.
3. Do korzystania z Aplikacji niezbędne są następujące komponenty Urządzenia Użytkownika:

1) aparat (camera) – w celu odczytywania kodów kreskowych Modułów i kodów QR, w tym numerów seryjnych Modułu,
2) NFC – w celu połączenia i komunikacji pomiędzy Urządzeniem Użytkownika i Modułem,
3) wibracja (vibrate) – w celu aktywowania wibracji Urządzenia Użytkownika na koniec transmisji danych pomiędzy Urządzeniem Użytkownika i Modułem,
4) lokalizacja Urządzenia Użytkownika (access fine location, acces coarse location) – w celu ustalenia lokalizacji Urządzenia Użytkownika wykorzystywanej do automatycznego skonfigurowania parametrów lokalizacji Modułu,
5) Bluetooth i Bluetooth admin – w celu połączenia i komunikacji pomiędzy urządzeniem Użytkownika i Modułem, wyszukiwania i parowania z Modułami,
6) zapisywanie i odczytywanie pamięci urządzenia (write external storage, read external storage) – w celu tworzenia zrzutów tablicy parametrów Modułu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Polityka prywatności może zostać zmieniona przez PLUM.